Gegevens volgens § 5 TMG:

WITTIG Umweltchemie GmbH
Carl-Bosch-Straße 17
D-53501 Grafschaft-Ringen

Vertegenwoordigd door:

Gedelegeerd bestuurder gemachtigd om het bedrijf te vertegenwoordigen: Dirk Wittig

Contactgegevens:

Telefoon: +49 (0) 2641 – 20510 0
Fax: +49 (0) 2641 – 20510 22
E-mail: info@glysofor.de

Registratie:

Inschrijving in het handelsregister.
Bevoegde rechtbank: Koblenz
Registratienummer: HRB 12592

Omzetbelasting:

Identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig §27 a van de wet op de omzetbelasting (Umsatzsteuergesetz):
DE329338738

Geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
U vindt ons e-mailadres in het impressum hierboven.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetgeving volgens § 7 (1) van de Duitse Telemedia Wet (TMG). Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links:

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarvan wij de inhoud niet kunnen beïnvloeden. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de desbetreffende provider of websitebeheerder verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud werd niet vastgesteld op het moment van het linken.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright:

De door de websitebeheerder op deze pagina’s gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de websitebeheerder is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het copyright, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Preambule:

Wij leveren aan ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen in principe alleen tegen de volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden. Voor de uitzonderlijke geldigheid van andere voorwaarden – in het bijzonder de aankoopvoorwaarden van de klant – is een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van onze kant vereist.

§ 1 Aanbieding en aanvaarding:

a) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bestellingen zijn voor ons slechts bindend indien en voor zover wij ze schriftelijk hebben bevestigd of met de uitvoering ervan zijn begonnen. Mondelinge afspraken, toezeggingen en garanties van onze medewerkers – met uitzondering van leidinggevende organen, gevolmachtigden en algemene vertegenwoordigers – in verband met de totstandkoming van de overeenkomst worden pas bindend na onze schriftelijke bevestiging. Een ontheffing van de eis van een schriftelijke vorm moet zelf ook weer schriftelijk worden gedaan.
b) Aanvullende clausules bij de beschrijving van de goederen zoals “bij benadering”, “zoals reeds geleverd”, “zoals voorheen” of soortgelijke toevoegingen in onze aanbiedingen hebben uitsluitend betrekking op de kwaliteit of kwantiteit van de goederen, maar niet op de prijs. Dergelijke informatie in bestellingen zal door ons dienovereenkomstig worden opgevat en, in voorkomend geval, wordt dienovereenkomstig een bevestiging bedoeld.
c) Hoeveelheden zijn altijd bij benadering. Veiligheidstechnische en vullingsafwijkingen van 10 % +/- worden geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst in geval van leveringen in demonteerbare tanks, vaste tanks of silovoertuigen. Dergelijke hoeveelheidsafwijkingen moeten volledig in aanmerking worden genomen in de factuur, en dienovereenkomstig worden verminderd of vermeerderd.

§ 2 Aankoopprijs en betaling:

a) Onze prijzen zijn in het algemeen exclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde. De berekening is gebaseerd op de hoeveelheden of gewichten die door ons of onze leverancier zijn vastgesteld. De berekening kan echter geschieden op basis van de door de ontvanger vastgestelde hoeveelheden of gewichten, indien de vaststelling is geschied door middel van geijkte weegschalen en de goederen voor ons risico zijn vervoerd.
b) De koopprijs is netto contant betaalbaar bij aflevering van de goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
c) Wij behouden ons het recht voor om vanaf de vervaldag rente op achterstallige betalingen in rekening te brengen tegen een percentage van 5 procentpunten boven de basisrentevoet.
d) In geval van verzuim brengen wij vertragingsrente in rekening ten bedrage van 8 procentpunten boven de basisrentevoet en behouden wij ons het recht voor verdere schadevergoeding te eisen.
e) Wissels en cheques worden slechts aanvaard onder voorwaarde van uitvoering; zij gelden als betaling wanneer zij onvoorwaardelijk zijn voldaan. De gebruikelijke bankkosten zijn ten laste van de koper.
f) De koper mag onze koopprijsvordering alleen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen verrekenen. Hij kan slechts aanspraak maken op retentierechten voor zover deze op dezelfde overeenkomst berusten.
g) Indien de koper met de betaling van één van onze facturen in gebreke blijft ten belope van een voor de zakenrelatie niet onaanzienlijk bedrag – 20% van het factuurbedrag van één maand, berekend als gemiddelde van de 12 maanden voorafgaand aan het begin van het verzuim – worden al onze vorderingen uit de zakenrelatie onmiddellijk opeisbaar – ongeacht de eventuele acceptatie van wissels. Wij zijn dan verder gerechtigd contante betaling te verlangen alvorens tot verdere levering over te gaan.
Indien de betalingsachterstand ook niet binnen een redelijke termijn wordt weggewerkt, hebben wij het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken en schadevergoeding te eisen wegens vertraging of niet-uitvoering van de dienst. Dit geldt met name voor vervolgtransacties die wel zijn overeengekomen, maar nog niet zijn uitgevoerd.
Indien ons feiten bekend worden die wijzen op een aanzienlijke verslechtering van het vermogen van de koper, hebben wij het recht, ook indien vooraf anders overeengekomen, contante betaling vóór de levering van de goederen te verlangen en onze niet verjaarde vorderingen uit de lopende zakenrelatie geldend te maken.

§ 3 Levering:

a) De overeengekomen leveringstermijnen en -data worden steeds geacht bij benadering te zijn opgegeven, tenzij uitdrukkelijk een vaste datum is overeengekomen.
b) Bij leveringen die geen invloed hebben op onze activiteiten (drop shipping), worden de leveringsdatum en -tijd geacht te zijn nageleefd, wanneer de goederen de leveringsinstallatie zo tijdig verlaten dat de levering, bij normale transporttijden, tijdig bij de ontvanger aankomt.
c) Gevallen van overmacht – waaronder ook publiekrechtelijke beperkingen alsmede stakingen en uitsluitingen zijn begrepen – geven ons het recht ons uit de overeenkomst terug te trekken. Vergoeding van schade als gevolg van plichtsverzuim is in dergelijke gevallen uitgesloten. Dit geldt ook in geval van niet-tijdige zelflevering door onze upstream-leverancier waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Wij zijn verplicht de koper onverwijld van dergelijke gebeurtenissen in kennis te stellen. De koper heeft dan tevens het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.
d) Indien wij met de levering in gebreke blijven, is de koper verplicht ons een redelijke respijttermijn te stellen en kan hij na het verstrijken daarvan de overeenkomst zonder gevolg ontbinden. Na het verstrijken van de respijttermijn zonder gevolg kan hij alleen schadevergoeding wegens plichtsverzuim eisen, indien de vertraging in de levering is opgetreden en veroorzaakt is door ten minste een nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door onze wettelijke vertegenwoordiger of een van onze plaatsvervangende agenten.

§ 4 Verzending en aanvaarding:

a) De risico’s van het transport vanaf de plaats van levering zijn steeds voor rekening van de koper, ook bij gratis leveringen of gratis leveringen aan huis, tenzij wij het transport met onze eigen voertuigen vanaf onze fabriek of ons magazijn uitvoeren.
b) Bij het afhalen van de goederen op de plaats van levering, zijn de koper of zijn vertegenwoordigers verantwoordelijk voor het laden van het voertuig en voor het naleven van de wettelijke voorschriften betreffende het transport van gevaarlijke goederen.
c) Het lossen en stockeren van de goederen is in ieder geval de verantwoordelijkheid van de koper.
d) Bij leveringen in tankwagens en demonteerbare tanks moet de ontvanger ervoor zorgen dat zijn tanks of andere opslagcontainers in perfecte technische staat verkeren en moet hij op eigen verantwoordelijkheid zorgen voor de aansluiting van de vulpijpen op zijn ontvangstinstallatie. Onze verplichting is beperkt tot de bediening van de eigen voorzieningen van het voertuig.
e) Voor zover onze medewerkers bij het lossen of tanken helpen en schade aan de goederen of andere schade veroorzaken, handelen zij uitsluitend op risico van de koper en niet als onze plaatsvervangende agenten.
f) De bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing in geval van levering door derden-vervoerders, voor zover uit hun gedragingen een aansprakelijkheid van de verkoper zou kunnen worden afgeleid. De aansprakelijkheid van derden blijft ongewijzigd.

§ 5 Verpakking:

a) Voor zover onze leveringen geschieden in retourcontainers, moeten deze uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst bij de koper voor rekening en risico van de koper in leeggemaakte, onberispelijke toestand door de koper aan ons worden teruggezonden of, in voorkomend geval, gratis tegen ontvangstbewijs aan ons voertuig worden teruggegeven.
b) Indien de koper de onder a) genoemde verplichting niet tijdig nakomt, zijn wij gerechtigd voor de termijn van meer dan 30 dagen een passende vergoeding in rekening te brengen en, na vergeefse vaststelling van een termijn voor de terugzending, de vervangingsprijs te eisen, rekening houdend met de voornoemde vergoeding.
c) De aangebrachte kentekens mogen niet worden verwijderd. Retourverpakkingen mogen niet worden verwisseld of gevuld met andere goederen. De koper is aansprakelijk voor waardevermindering, omwisseling en verlies onafhankelijk van de schuld. De eerste bevindingen in ons bedrijf zijn doorslaggevend.
Gebruik als opslagcontainer of overdracht aan derden is niet toegestaan, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen.
d) Bij leveringen in ketelwagens is de koper verantwoordelijk voor een zo snel mogelijke lediging en terugzending naar ons of naar het opgegeven adres. In geval van een verlenging van de standtijd bij de koper, en waarvoor de koper verantwoordelijk is, zijn de hiervoor gemaakte kosten voor de huur van de ketelwagen ten laste van de koper.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud:

a) De eigendom van de goederen gaat pas op de koper over, wanneer de koopprijs en alle overige vorderingen, ook toekomstige vorderingen, die uit de zakelijke relatie met ons voortvloeien, volledig zijn betaald. Dit is ook van toepassing indien betalingen worden verricht op speciaal daartoe aangewezen vorderingen. In geval van een lopende rekening geldt het voorbehouden goed als zekerheid voor onze
saldovordering. De eigendom gaat op de koper over uiterlijk op het tijdstip waarop wij onbetwistbaar geen vordering meer ten opzichte van hem hebben.
b) Zolang de koper zijn verplichtingen jegens ons naar behoren nakomt, is hij gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening opnieuw te gebruiken, op voorwaarde dat zijn vorderingen uit de wederverkoop overeenkomstig het onder e) bepaalde aan ons worden overgedragen.
c) Indien de koper ook na het stellen van een uiterste termijn zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zijn wij gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud terug te eisen, zonder een nieuwe uiterste termijn te stellen en zonder verklaring van herroeping. Met het oog op de terugname van de goederen zijn wij gerechtigd, indien nodig, het bedrijf van de koper te betreden.
d) Elke bewerking of verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen geschiedt voor ons zonder enige verplichting van onze kant. Wij gelden als fabrikant in de zin van § 950 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en verwerven de eigendom van de tussen- en eindproducten in de verhouding van de factuurwaarde van onze goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de factuurwaarde van de goederen van derden; in zoverre bewaart de koper de goederen voor ons op fiduciaire basis en kosteloos. Hetzelfde geldt in geval van verbinding of vermenging in de zin van §§ 947, 948 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) van goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met goederen van derden.
e) De koper draagt hierbij de uit de doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen ontstane vorderingen op derden aan ons over tot zekerheid van al onze vorderingen. Indien de koper goederen verkoopt waarvan wij volgens letter d) slechts een evenredig deel van de eigendom hebben, draagt hij de vorderingen op de derden voor het overeenkomstige deelbedrag aan ons over. Indien de koper de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van een overeenkomst tot aanneming van werk en dienstverlening (of een soortgelijke overeenkomst) gebruikt, draagt hij de aanspraak (vergoeding voor werkzaamheden en diensten) ten bedrage van de factuurwaarde van onze voor dit doel gebruikte goederen aan ons over.
f) De koper is gemachtigd om in het kader van de normale bedrijfsuitoefening de vorderingen te innen die voortvloeien uit een verder gebruik van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Indien ons feiten bekend worden die wijzen op een aanzienlijke verslechtering van het vermogen van de koper, moet de koper op ons verzoek zijn afnemers van de overdracht op de hoogte brengen, afzien van elke overdraagbaarheid van de vorderingen, ons alle nodige informatie verstrekken over de goederenvoorraad die ons eigendom is en over de vorderingen die aan ons zijn overgedragen, en ons de documenten overhandigen waarmee de overgedragen vorderingen geldend kunnen worden gemaakt. Wij moeten onmiddellijk in kennis worden gesteld van elke toegang van derden tot de goederen onder eigendomsvoorbehoud en de overgedragen vorderingen.
g) Indien de waarde van de ons toekomende zekerheden de totale vordering op de koper met meer dan 10 % overschrijdt, zijn wij verplicht op verzoek van de koper in deze omvang zekerheden naar onze keuze vrij te geven.

§ 7 Garantierechten, inspectie- en mededelingsplicht van de koper:

a) Voor materiële gebreken zijn wij volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk, hetzij voor latere nakoming (herstel of vervangende levering), hetzij voor vermindering van de koopprijs, indien naast de wettelijke vereisten aan de volgende voorwaarden is voldaan:
De koper dient de goederen en hun verpakking onmiddellijk na de levering te inspecteren volgens de in de handel gebruikelijke voorschriften. Indien de goederen in pakketten worden geleverd, moet hij bovendien de etikettering van elke afzonderlijke verpakking controleren op overeenstemming met de bestelling. Bovendien dient hij zich van de contractuele kwaliteit van de goederen te vergewissen door overeenkomstig de gebruikelijke voorschriften monsters te nemen alvorens te tanken.
De koper dient eventuele gebreken die bij de inspectie aan het licht komen, onmiddellijk schriftelijk te melden.
Indien de koper nalaat de desbetreffende inspectie uit te voeren of een vastgesteld of vast te stellen gebrek niet onmiddellijk meedeelt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Hetzelfde geldt in het geval van een foutieve verkeerde levering, en ook in het geval van een zo belangrijke afwijking dat goedkeuring van de goederen door de koper als onmogelijk moest worden beschouwd.
In geval van een verborgen gebrek moet de koper het gebrek onmiddellijk na de ontdekking ervan melden. Zo niet, dan worden de goederen ook in dit opzicht geacht te zijn goedgekeurd.
b) Het recht van de koper om zich in geval van een materieel gebrek uit de overeenkomst terug te trekken onder de voorwaarden van § 437 Nr. 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijft onverlet.
c) Bij materiële gebreken zijn wij aansprakelijk voor schadevergoeding of voor vergoeding van vergeefse kosten overeenkomstig volgende § 8.

§ 8 Aansprakelijkheid voor schade:

a) De bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid blijven onaangetast, evenals de gevallen waarin wij ook aansprakelijk zijn voor nalatige contractbreuk bij schade aan leven, lichaam en gezondheid.
b) Voor schade veroorzaakt door gebreken aan de koopwaar, verkeerde levering of gebreken aan de verpakking van de juridische goederen van de besteller, inclusief zijn eigendom, zijn wij als volgt aansprakelijk:
Voor zover schade vermeden had kunnen worden door het nakomen van de controleverplichtingen van de koper, is elke vorm van aansprakelijkheid onzerzijds uitgesloten, tenzij de schade te wijten is aan opzettelijk gedrag van onze wettelijke vertegenwoordigers. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper is niet verbonden met de bovengenoemde bepaling.
Voor zover ondanks de nakoming van de controleverplichtingen van de koper schade optreedt, zijn wij slechts aansprakelijk bij opzettelijke of grove nalatige contractbreuk.
c) Wij zijn slechts aansprakelijk voor andere dan de hierboven geregelde schade – ongeacht de reden van aansprakelijkheid zoals onrechtmatige daad of contractbreuk – indien deze is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van ons of van een van onze plaatsvervangende agenten.
d) Wij zijn niet aansprakelijk voor de geschiktheid van de goederen voor het door de koper beoogde doel, tenzij het beoogde doel schriftelijk deel is gaan uitmaken van het contract. Voor zover wij toepassingsgerichte adviezen, informatie of aanbevelingen e.d. verstrekken, zijn wij slechts aansprakelijk voor grove nalatigheid bij het verstrekken van onjuiste adviezen, informatie of aanbevelingen, indien deze schriftelijk zijn verstrekt.
e) Vorderingen wegens gebreken met betrekking tot de geleverde producten verjaren na één jaar.

§ 9 Plaats van bevoegdheid, toepasselijk recht, scheidbaarheidclausule:

a) De plaats van bevoegdheid is onze maatschappelijke zetel.
b) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-koopverdrag zoals gewijzigd (Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, CISG van 11 april 1980)
c) Indien een van de bovengenoemde bepalingen onverbindend is of wordt, worden de onverbindende voorwaarden vervangen door bepalingen die het economische doel van de overeenkomst zo dicht mogelijk benaderen en tegelijkertijd de belangen van beide partijen redelijkerwijs vrijwaren.

Grafschaft, 01/01/2004
Wittig Umweltchemie GmbH